Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Kuchař-číšník (kuchař)

"Kde kdo umí vařit, málokdo je ale kuchař. Vyuč se u nás skutečným odborníkem."

kucharOdborná výuka je zaměřena na technologii, potraviny, výživu, kalkulace, ekonomiku, informační technologie, společenskou výchovu, stolničení, zařízení provozoven. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do gastronomických provozů, hotelů a potravinářských podniků.

Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí, prezentují své umění při slavnostních banketech a rautech, účastní se odborných seminářů o moderní gastronomii, zážitkové gastronomii a nejnovějších gastronomických technologiích.

Naše škola spolupracuje s polskou školou Zespół Szkół Nr. 2 im. prof. Tadeusza Katarbińskiego v Dzierżoniowie a slovenskou školou Združená stredná škola obchodu a služieb v Kežmaroku. Obě družební školy jsou zaměřené na gastronomické obory a žáci mají možnost výměny a porovnání poznatků.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

Kód: 65-51-H/01
Název oboru: Kuchař-číšník (Kuchař,kuchařka)
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu.
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, informační technologie, základy přírodních věd, kalkulace, komunikace ve službách, technologie, stolničení, potraviny a výživa, odborný výcvik
Odborný výcvik: Každý druhý týden na pracovištích odborného výcviku v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové a v hotelových a restauračních zařízeních s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

Posuzuje potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování.

Používá vhodný inventář a ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech.

Ovládá přípravu pracoviště na provoz.

Dodržuje postupy opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování mas jatečných zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb.

Ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů.

Zhotovuje běžná i technologicky náročnější jídla teplé a studené kuchyně, teplé a studené moučníky, teplé nápoje.

Esteticky upravuje jídla a nápoje k podávání.

Využívá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům.

Aplikuje zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování.

Využívá znalosti z oblasti současných trendů v gastronomii.

Ovládá základy techniky obsluhy, umí přijímat a evidovat objednávky.

Sestavuje nabídkové lístky dle gastronomických pravidel.

Navrhne menu pro různé příležitosti.

Provádí sestavování kalkulací a stanovení ceny pokrmů.

Dodržuje základy organizace práce své a svých spolupracovníků, umí pracovat samostatně a v týmu.

Spolupracuje při provádění fyzické i účetní inventury.

Ovládá základy obchodně podnikatelských činností.