Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


logo 2006

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, Zámecká 1, 564 01 Žamberk

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

podle zákona č. 561/2004 Sb.

Základní ustanovení

 • Domov mládeže je součástí Střední školy obchodu řemesel a služeb.
 • Domov mládeže (dále jen DM) je školským výchovným a ubytovacím zařízením, které poskytuje žákům střední školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje školní stravování. DM je řazen do I. kategorie, žáci jsou rozděleni do výchovných skupin a ubytováni odděleně podle pohlaví.
 • Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek, které podávají zákonní zástupci (plnoletí žáci) do 31.5.,a to vždy na jeden školní rok. Ukončení během školního roku potvrzují zákonní zástupci písemnou odhláškou.
 • Ubytování v DM není nárokové. Písemné vyrozumění o přijetí/nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci žáka v měsíci červnu.
 • Žákovi může být v průběhu školního roku ukončeno ubytování - pokud o to požádá zák. zástupce žáka nebo zletilý žák, není-li opakovaně v daném termínu uhrazena úplata za ubytování a stravování, žák přestal být žákem školy nebo byl vyloučen z DM.

Práva ubytovaných žáků

 • Podílet se na organizaci života žáků DM a účastnit se všech akcí pořádaných DM.
 • Být voleni do žákovské samosprávy.
 • Podávat připomínky ke všem otázkám života DM vychovateli, žákovské samosprávě nebo vedoucí domova.
 • Žáci mohou navštěvovat akce pořádané jinými organizacemi ve městě, je k tomu však nutný souhlas zákonného zástupce, pokud by se žák měl dostavit do DM po době stanovené pro návrat Režimem dne. Totéž platí pro návštěvu filmového představení, přednost má představení pořádané od 17.00 hod. Návrat žáka je nutný do 22.00 hodin.
 • Navštěvovat ve skupině s vychovatelkou tělocvičnu SŠve městě.
 • Žák má právo užívat vlastní elektrospotřebiče (za podmínek uvedených v Provozním řádu).
 • Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a využívat veškerého zařízení DM určeného žákům.
 • Žáci mají právo si v DM vypůjčit žehličku na prádlo, fén, sportovní náčiní, hry, knihy, přenosnou televizi.
 • Žák má právo na poskytnutí úschovy peněz a cenností.
 • Žák má právo požádat o pomoc při řešení osobních problémů.
 • Žák má právo přijímat návštěvy (po předchozím ohlášení vychovatelce) v prostorách k tomu určeným (hala DM).
 • Žák má nárok na výměnu ložního prádla jednou za 14 dní (nepřetržitého provozu).

Povinnosti ubytovaných žáků

 • Dodržovat Vnitřní řád DM a řídit se jím.
 • Svědomitě se připravovat na teoretické a praktické vyučování.
 • Udržovat čistotu a pořádek ve svých osobních věcech, v ložnici a ve společných prostorách DM, dodržovat zásady osobní hygieny a zacházet se svěřeným inventářem tak, aby nedocházelo k jeho poškození.
 • Pokud se žák v příjezdový den (obvykle v pondělí) nedostaví do DM, omlouvá žáka zákonný zástupce nejpozději do 16,30 hod. v týž den. Zletilí žáci svou nepřítomnost mohou omlouvat sami, ve stejném časovém rozvrhu.
 • Dodržovat základní normy slušného chování.
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy.
 • Neprodleně hlásit veškeré závady inventáře vychovatelce.
 • Při vstupu do DM boty odkládat do přiděleného botníku, v prostorách DM se pohybovat v přezůvkách – domácí obuvi se světlou podrážkou.
 • Neprodleně oznámit vychovatelce konající službu každý úraz a onemocnění.
 • Je zakázáno přinášet do DM tiskoviny, plakáty, filmy, předměty apod., které narušují mravní výchovu mládeže a které by svým charakterem propagovaly rasismus či jiné projevy diskriminace a násilí.
 • Žáci jsou povinni dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách DM a prostorách přilehlých, dále v prostorách stanovených směrnicí ředitele. Rovněž platí zákaz kouření na všech akcích a činnostech pořádaných DM s doprovodem vychovatelky.
 • Žáci nesmí do DM přicházet pod vlivem návykových, omamných a zdraví škodlivých látek, či tyto látky přechovávat v DM.
 • Při ukončení ubytování je žák povinen předat inventář nejpozději v den uvedený na odhlášce.
 • Šetřit vodou a elektrickou energií, neplýtvat potravinami.

Bezpečnostní a protipožární opatření

 • Na začátku školního roku a v pololetí žáci povinně absolvují školeni, jsou seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožárními předpisy. Seznámení se jmenovanými předpisy absolvuje neprodleně i každý žák, který se ubytuje v průběhu školního roku.
 • Žáci jsou povinni si počínat tak, aby neohrožovali svůj život a zdraví, ani život a zdraví jiných osob.                                                                                                                                              
 • Není dovoleno se vyklánět z oken, sedat nebo stát na parapetech ani z oken cokoliv vyhazovat. Veškeré elektrické přístroje a spotřebiče musí používat dle návodu k obsluze, se kterým jsou seznámeni. Závady na elektrických spotřebičích žáci neprodleně nahlásí vychovatelce a předají je k opravě. Spotřebič se zjištěnou závadou žáci nesmí dále používat a ani se nesmí pokoušet jej sami opravit.                                                                                                                                                                                          
 • Žáci nesmí přechovávat a požívat v DM alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné látky a přicházet do DM pod jejich vlivem.
 • Vlastní elektrospotřebiče a prodlužovací šňůry (nejsou povoleny kuchyňské elektrospotřebiče a žehličky na prádlo) mohou žáci používat v DM pouze po předchozím prozkoušení odborníkem určeným vedením SŠ.
 • Není dovoleno manipulovat v prostorách DM s otevřeným ohněm (nejsou povolené svíčky ani vonné).
 • V DM není dovoleno přechovávat živočichy všeho druhu.
 • Není dovoleno vnášet do DM pyrotechniku, sečné, řezné a jiné předměty, kterými by žáci mohli ohrozit sebe nebo spolužáky. Žáci oboru kuchař uchovávají své nože na praxi na místě k tomu určeném.
 • Pedagogičtí pracovníci v případě podezření, že žák požil alkohol, mohou provést kontrolu přístrojem na měření množství alkoholu v organismu. O provedené dechové zkoušce je sepsán protokol s výsledkem šetření. Při pozitivním výsledku jsou bezodkladně informováni rodiče, případně Policie ČR, sociální odbor. Zákonný zástupce je vyzván, aby si žáka neprodleně odvezl do vlastní péče. Stejně bude postupováno při podezření na užití jiných drog nebo jiných omamných látek.

Výchovná opatření

 

Výchovná opatření se řídí § 31 Školského zákona.


Závěrečná ustanovení:

 • Vnitřní řád domova mládeže se vztahuje na všechny ubytované žáky, žáci a zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že s tímto řádem byli seznámeni a berou jej na vědomí.
 • Vnitřní řád domova mládeže nabývá platnosti od 1.9. 2014.
 • Ředitel může tento Vnitřní řád upravit, případně změnit.
 • Vnitřní řád domova mládeže je zveřejněn v DM a na webových stránkách školy.

V Žamberku dne 1.9. 2015

PhDr. Pecháčková Zuzana

 ředitelka