Střední škola

obchodu, řemesel a služeb Žamberk


Prodavač

„Nepřipravujeme podavače, připravujeme prodavače. Přijď k nám získat tuto odbornost.“

prodavacOdborná výuka je zaměřena na zbožíznalství, ekonomiku, informační technologie, administrativu prodejny, obchodní provoz, daňovou evidenci, psychologii prodeje. Součástí výuky jsou návštěvy veletrhů a výstav, odborné exkurze do výrobních podniků, velkoobchodů a maloobchodních jednotek. Žáci se účastní odborných soutěží v ČR i zahraničí.

Teoretická výuka se střídá s praktickým vyučováním v týdenních cyklech. Odborný výcvik probíhá ve vybraných prodejních jednotkách různého sortimentu s přihlédnutím k trvalému pobytu žáka.

Kód: 66-51-H/01
Název oboru: Prodavač
Délka a forma studia: Tříleté denní studium
Zakončení studia: Závěrečná zkouška s výučním listem
Získané vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Předchozí vzdělání: Základní
Přihlášky: Do 1. března
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, rozhodujícím kritériem pro přijetí jsou studijní výsledky v předchozím studiu
Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských věd, matematika, základy přírodních věd, tělesná výchova, ekonomika, informační technologie, aministrativa prodejny, obchodní provoz, daňová evidence, psychologie prodeje, zbožíznalství, obchodní počty, odborný výcvik.
Odborný výcvik: Každý druhý týden ve vybraných prodejnách různého sortimentu s přihlédnutím k místu trvalého bydliště žáka.
Ubytování a stravování: Domov mládeže při SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk ve 2 -3 lůžkových pokojích s kompletním soc. zařízením, celodenní stravování v místě ubytování.

Žáci mají možnost ubytování v domově mládeže ve 2 až 3 lůžkových pokojích s kompletním sociálním zařízením. Stravování se uskutečňuje v moderně vybavené školní jídelně.

Výběr z profilu absolventa:

- umí připravit a upravit zboží k prodeji, uplatňuje přitom estetické hledisko;

- u potravinářského zboží dodržuje zásady hygieny;

- při prodeji nepotravinářského zboží zákazníkovi zboží předvede a poskytne mu odborné informace;

- umí vyhotovit a zpracovat prodejní dokumentaci prodávaného zboží;

- ovládá balit zboží různými způsoby, včetně dárkového;

- řeší reklamace zboží ochotně a v souladu s platnou legislativou;

- společensky vystupuje a profesionálně jedná ve styku se zákazníky i s obchodními partnery;

- kultivovaně a na odborné výši komunikuje se zákazníkem jak v rodném, tak minimálně v jednom cizím jazyce;

- zvládá marketingové koncepce prodeje;

- pracuje s pokladnami a pokladními systémy;

- přijímá hotovostní i bezhotovostní platby;

- vede administrativní agendu spojenou s prací na kontrolní pokladně;

- provede uzávěrku pokladny a odvede hotovost;

- manipuluje se zbožím v obchodně-provozní jednotce;

- provádí odběr a přejímku zboží, jeho kontrolu, včetně ověření záruční doby, doby použitelnosti, minimální trvanlivosti;

- umí skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy;

- bezpečně pracuje s přístroji, strojovým a jiným zařízením prodejny;

- vede doklady spojené s pohybem zboží na provozovně;

- vede dodavatelské reklamace;

- provádí fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů;

- prakticky ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží;

- vede podnikatelskou agendu;

Virtuální prohlídka prodavačské učebny